Uppdrag

I nära samverkan med kund

Nedan är några uppdrag vi är extra stolta över tillsammans med våra kunder.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)

Strategisk inköpsutveckling

SSSB äger och förvaltar 8 000 studentlägenheter/rum i Stockholm. Ett av de strategiska målen var att öka affärsmässigheten och sänka kostnader.

Adect har kartlagt nuläget avseende affärsmässighet och nivå på inköp, upphandling och avtalsförvaltning. Gapet mellan nuläget och det strategiska målet har analyserats och Adect har presenterat en visuellt tydlig strategisk karta med tillhörande handlingsplan. Den består i sin tur av väl definierade arbetspaket, som sedan SSSB har kunnat välja fritt bland.

Några av de paket som SSSB valt att be Adect att gå vidare med:

 • Ordning och reda bland avtalen
 • Inköpsprocess och mallar
 • Inköpshandbok
 • Inköpsutbildning – Affärsmässig beställare
 • Contract management, i form av bl.a. uppföljningsprocess

Trafikförvaltningen – Region Stockholm

E34 – Roslagsbanan

Adect har haft i uppdrag att projektleda upphandlingen av spårtrafiken på Roslagsbanan. Uppdraget har inneburit projektledning, leda kvalitetsutvärdering samt agera upphandlingsstöd. Avtalet omfattar ca 4 000 miljoner SEK, 12-årigt avtal samt en väsentlig kvalitetshöjning och införande av en ny fordonspark.

Upphandlingen prövades juridiskt utifrån att vinnande anbudsgivare efter förhandling fått ett sänkt kvalitetsbetyg samt höjde anbudspriset, en mycket ovanlig situation. Samtliga rättsinstanser bekräftade att Region Stockholm hade agerat korrekt.

Svenska kraftnät

Division System

Avdelning Beslutsstöd och IT-beställningar är länken mellan verksamheten inom division System och IT divisionen. Uppdraget består i att identifiera verksamhetens behov av verksamhetsstödsystem (IT-verktyg, processer och tillhörande data), kravställa behoven mot IT-divisionen och i samverkan med IT-divisionerna realisera, förvalta och vidareutveckla stödsystemen. Avdelningen består av fyra enheter med totalt ca 100 medarbetare (anställda och konsulter). 

Adects uppdrag:

 • Vara del av divisionens ledningsgrupp
 • Leda avdelningens arbete strategiskt och operativt
 • Driva verksamhetsutveckling
 • Förbättra relationerna mellan verksamhet och IT-divisionen

 

Svenska kraftnät

Nordic Wind Power Strategy

EU driver arbetet mot koloxidneutralitet 2040 vilket innebär en ökad elektrifiering av flera sektorer, en kraftigt utbyggd förnybar elproduktion samt en integration av energimarknaden. De nordiska TSO:erna har en historia av ett nära samarbete. I samband med detta togs beslutet under 2020 att till våren 2022 etablera en gemensam nordisk vindkraftstrategi. Adect har haft uppdraget att arbetsleda den task force som har haft i uppdrag att ta fram den första draften till strategi, genomföra en stakeholder consultation samt slutföra framtagande av en gemensam vindkraftstrategi att beslutas av de nordiska CEO:erna.

Region Uppsala

Upphandling av Regionbusstrafik

Under 2020/2021 har Region Uppsala genomfört en trafikupphandling för regionbusstrafiken, en sammanslagning av flera tidigare avtal. Adect har bidragit i arbetet att ta fram Upphandlingsdokumenten och sedan ansvarat för att leda arbetet med själva upphandlingen, dvs kvalificering, anbudsinfordran, kvalitetsutvärdering och förhandling. Adect har agerat i rollerna som projektledare, upphandlare, kvalitetsutvärderingsledare och förhandlare.

Stockholms stad - Exploateringskontoret

Projekt Slussen

Stockholms stad, Exploateringskontoret, bygger om Karl Johan slussen till nya Victoria slussen. Karls Johan slussen, från 1934, byggs om från trafiklösning till mötesplats för människor. Den tekniska statusen är dålig, risken för översvämningar i Mälaren är stor och Stockholm växer. Projektet omfattar cirka 15,8 miljarder kronor och innehåller slussränna, avtappningskanaler, broar för gång, cykel och bilar, kajpromenader, handelsplats, parker och en ny bussterminal i Katarinaberget.

2021 har Adect haft uppdraget som upphandlingsansvarig, vilket främst omfattar ansvar för att genomföra projekt Slussens upphandlingar av entreprenader. De handlas upp enligt LOU med branschbestämmelserna AB/ABT som grund. Entreprenadernas omfattning varierar från miljoner till över en miljard kronor.

Följ gärna slussenprojektet här: https://vaxer.stockholm/projekt/slussen/

Svenska kraftnät

Strategimotor koordinator

Svenska kraftnät beslutade 2020 om att införa en metodik för operativt strategiskt arbete kallat Strategimotorn. Strategimotorn består av en struktur och metodik som främjar en nedbrytning av Svk:s strategi till divisions- och medarbetarnivå. Den främjar också en operativ strategisk dialog och den horisontella dialogen i en organisation. Adect har haft rollen som strategimotorkoordinator för division System nära knuten till divisionschefen och divisionens ledningsgrupp. Uppdraget består i att:

 • Stödja divisionens ledningsgrupp i framtagande av det kompletta strukturkapitalet för Strategimotorn
 • Arbetsleda strategimotorns införande i 3 faser – omfattande knappt 300 medarbetare
 • Koordinera med övriga strategimotorkoordinatorer samt Svk:s metodägare
 • Anpassa det generella strategimotorkonceptet (från Integ Partners) till division Systems förutsättningar

Trafikförvaltningen - Region Stockholm

Strategisk avtalsutvärdering av sju sjötrafikavtal i Stockholms skärgård

Trafikförvaltningen är den del av Region Stockholm som är ansvarig för kollektivtrafiken i Stockholms län. Detta inkluderar bland annat att erbjuda sjötrafik i Stockholms skärgård. Trafiken upphandlas i konkurrens och utförs under varumärket Waxholmsbolaget.

En del av trafikförvaltningens samlade arbetssätt för att följa upp, utvärdera och analysera alla sina trafikaffärer är att utföra så kallade strategiska avtalsutvärderingar. Syftet med en strategisk utvärdering är i huvudsak att under avtalstiden analysera och bedöma om avtalet:

 • ger avtalsenliga leveranser med tillräcklig kvalitet
 • har rätt drivkrafter och riskfördelning
 • leder mot måluppfyllnad
 • kan förvaltas på ett effektivt sätt.
 

Adect ansvarade tillsammans med representanter från trafikförvaltningen för att utföra sådana avtalsutvärderingar för de sju trafikavtalen som gäller för skärgårdstrafiken.

Arbetet utfördes i huvudsak i form av informationsinsamling, intervjuer och workshops med intressenter samt kvalitativ och kvantitativ analys av data och dokumentation av slutsatser och rekommendationer.