Uppdrag

I nära samverkan med kund

Nedan är några uppdrag vi är extra stolta över tillsammans med våra kunder.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)

Strategisk inköpsutveckling

SSSB äger och förvaltar 8 000 studentlägenheter/rum i Stockholm. Ett av de strategiska målen var att öka affärsmässigheten och sänka kostnader.

Adect har kartlagt nuläget avseende affärsmässighet och nivå på inköp, upphandling och avtalsförvaltning. Gapet mellan nuläget och det strategiska målet har analyserats och Adect har presenterat en visuellt tydlig strategisk karta med tillhörande handlingsplan. Den består i sin tur av väl definierade arbetspaket, som sedan SSSB har kunnat välja fritt bland.

Några av de paket som SSSB valt att be Adect att gå vidare med:

  • Ordning och reda bland avtalen
  • Inköpsprocess och mallar
  • Inköpshandbok
  • Inköpsutbildning – Affärsmässig beställare
  • Contract management, i form av bl.a. uppföljningsprocess

Trafikförvaltningen – Region Stockholm

E34 – Roslagsbanan

Adect har haft i uppdrag att projektleda upphandlingen av spårtrafiken på Roslagsbanan. Uppdraget har inneburit projektledning, leda kvalitetsutvärdering samt agera upphandlingsstöd. Avtalet omfattar ca 4 000 miljoner SEK, 12-årigt avtal samt en väsentlig kvalitetshöjning och införande av en ny fordonspark.

Upphandlingen prövades juridiskt utifrån att vinnande anbudsgivare efter förhandling fått ett sänkt kvalitetsbetyg samt höjde anbudspriset, en mycket ovanlig situation. Samtliga rättsinstanser bekräftade att Region Stockholm hade agerat korrekt.

Region Uppsala

Upphandling av Regionbusstrafik

Under 2020/2021 har Region Uppsala genomfört en trafikupphandling för regionbusstrafiken, en sammanslagning av flera tidigare avtal. Adect har bidragit i arbetet att ta fram Upphandlingsdokumenten och sedan ansvarat för att leda arbetet med själva upphandlingen, dvs kvalificering, anbudsinfordran, kvalitetsutvärdering och förhandling. Adect har agerat i rollerna som projektledare, upphandlare, kvalitetsutvärderingsledare och förhandlare.

Svenska kraftnät

Nordic Wind Power Strategy

EU driver arbetet mot koloxidneutralitet 2040 vilket innebär en ökad elektrifiering av flera sektorer, en kraftigt utbyggd förnybar elproduktion samt en integration av energimarknaden. De nordiska TSO:erna har en historia av ett nära samarbete. I samband med detta togs beslutet under 2020 att till våren 2022 etablera en gemensam nordisk vindkraftstrategi. Adect har haft uppdraget att arbetsleda den task force som har haft i uppdrag att ta fram den första draften till strategi, genomföra en stakeholder consultation samt slutföra framtagande av en gemensam vindkraftstrategi att beslutas av de nordiska CEO:erna.

Svenska kraftnät

Strategimotor koordinator

Svenska kraftnät beslutade 2020 om att införa en metodik för operativt strategiskt arbete kallat Strategimotorn. Strategimotorn består av en struktur och metodik som främjar en nedbrytning av Svk:s strategi till divisions- och medarbetarnivå. Den främjar också en operativ strategisk dialog och den horisontella dialogen i en organisation. Adect har haft rollen som strategimotorkoordinator för division System nära knuten till divisionschefen och divisionens ledningsgrupp. Uppdraget består i att:

  • Stödja divisionens ledningsgrupp i framtagande av det kompletta strukturkapitalet för Strategimotorn
  • Arbetsleda strategimotorns införande i 3 faser – omfattande knappt 300 medarbetare
  • Koordinera med övriga strategimotorkoordinatorer samt Svk:s metodägare
  • Anpassa det generella strategimotorkonceptet (från Integ Partners) till division Systems förutsättningar